Đối tác của chúng tôi tại Nước ngoài

Cùng hợp tác để phục vụ khách hàng tốt hơn

01

Đối tác tư vấn thủ tục đầu tư

02

Đối tác dịch vụ tư vấn luật

03

Đối tác dịch vụ kế toán và thuế

04

Đối tác dịch vụ kiểm toán

05

Đối tác về Văn phòng và nhà xưởng

06

Đối tác về dịch vụ nhân sự

07

Đối tác về mua bán, sáp nhập

08

Đối tác về trung gian thương mại

01

Hội doanh nghiệp Châu Âu - EuroCham

Về Hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam - Eurocham

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Tiềm năng hợp tác

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

02

Hội doanh nghiệp Nhật Bản - JCCI

Về Hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam - JCCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Tiềm năng hợp tác

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

03

Hội doanh nghiệp Trung Quốc - CBAH

Về Hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - CBAH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Tiềm năng hợp tác

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

04

Hội doanh nghiệp Đài Luan - CTCVN

Về Hội doanh nghiệp Đài Loạn tại Việt Nam - CTCVN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Tiềm năng hợp tác

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

05

Hội doanh nghiệp Ấn Độ - INCHAM

Về Hội doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam - INCHAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Tiềm năng hợp tác

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

06

Hội doanh nghiệp Singapore - Singapore Cham

Về Hội doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam - Singapore Cham

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Tiềm năng hợp tác

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

07

Hội doanh nghiệp Hàn Quốc - KOCHAM

Về Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam - KOCHAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Tiềm năng hợp tác

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Tầm nhìn của hợp tác

Cùng phối hợp để tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư, doanh nghiệp Nước ngoài khi thực hiện đầu tư vào Việt Nam.
01.
Cùng phối hợp để tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Việt Nam có nhu cầu đầu tư ra Nước ngoài.
02.
Chúng tôi tạo mạng lưới phát triển toàn cầu nhắm khai thác tối đa lợi thế và phục vụ tốt nhất cho khách hàng của mình.
03.

Cam kết với đối tác

VINASC GROUP

Chúng tôi sẵn sàng thảo luận để mở rộng đối tác tại các Nước.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để chia sẻ vấn đề bạn đang quan tâm

Đối tác lâu năm